Giải pháp giám sát hạ tầng mạng miễn phí với Nagios - update2

 CẬP NHẬT NAGIOS CORE, NAGIOS PLUGIN CHECK_MK, PNP4NAGIOS

Chào các bạn,
Tiếp theo bài giới thiệu về "Giải pháp giám sát hạ tầng mạng miễn phí với Nagios - update1".
Trong bài viết nà, tôi sẽ hướng dẫn update PNP4NAGIO và kiểm tra lại các thông số cấu hình để thu thập dữ liệu tạo chart/graph

1/ Tải file: https://sourceforge.net/projects/pnp4nagios/files/latest/download?source=files

2/ Quăng file pnp4nagios-0.6.25.tar.gz vào /tmp
3/ Thực hiện update:
cd /tmp
tar xvxf pnp4nagios-0.6.25.tar.gz
cd pnp4nagios-0.6.25
./configure
make all
make fullinstall


*** Configuration summary for pnp4nagios-0.6.25 03-01-2015 ***

  General Options:
  -------------------------         -------------------
  Nagios user/group:                nagios nagios
  Install directory:                /usr/local/pnp4nagios
  HTML Dir:                         /usr/local/pnp4nagios/share
  Config Dir:                       /usr/local/pnp4nagios/etc
  Location of rrdtool binary:       /usr/bin/rrdtool Version 1.3.8
  RRDs Perl Modules:                FOUND (Version 1.3008)
  RRD Files stored in:              /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata
  process_perfdata.pl Logfile:      /usr/local/pnp4nagios/var/perfdata.log
  Perfdata files (NPCD) stored in:  /usr/local/pnp4nagios/var/spool

  Web Interface Options:
  -------------------------         -------------------
  HTML URL:                         http://localhost/pnp4nagios
  Apache Config File:               /etc/httpd/conf.d/pnp4nagios.conf*** Main program, Scripts and HTML files installed ***

Enjoy.

[root@vnsysadmin.com pnp4nagios-0.6.25]#
Kiểm tra thử url sau xem chạy không: http://<ip>/pnp4nagios/graph
Nếu mọi thứ OK hết thì xóa file cài đặt:
rm -rf /usr/local/pnp4nagios/share/install.php

4/ Kiểm tra lại các file cấu hình:
Bước này cực kỳ quan trọng:
Verify config:

# wget http://verify.pnp4nagios.org/verify_pnp_config

# perl verify_pnp_config --mode bulk --config=/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg --pnpcfg=/usr/local/pnp4nagios/etc

Nếu như thông báo như trên thì lỗi rồi đấy ^^!

5/ Sửa các thông số trên Nagios để cho phép pnp4nagios thu thập dữ liệu:

vim /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

process_performance_data=1

host_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata
service_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata

host_perfdata_file_template=DATATYPE::HOSTPERFDATA\tTIMET::$TIMET$\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\tHOSTPERFDATA::$HOSTPERFDATA$\tHOSTCHECKCOMMAND::$HOSTCHECKCOMMAND$\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$\tHOSTOUTPUT::$HOSTOUTPUT$
service_perfdata_file_template=DATATYPE::SERVICEPERFDATA\tTIMET::$TIMET$\tHOSTNAME::$HOSTNAME$\tSERVICEDESC::$SERVICEDESC$\tSERVICEPERFDATA::$SERVICEPERFDATA$\tSERVICECHECKCOMMAND::$SERVICECHECKCOMMAND$\tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$\tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$\tSERVICESTATE::$SERVICESTATE$\tSERVICESTATETYPE::$SERVICESTATETYPE$\tSERVICEOUTPUT::$SERVICEOUTPUT$
host_perfdata_file_mode=a
service_perfdata_file_mode=a
host_perfdata_file_processing_interval=15
service_perfdata_file_processing_interval=15

host_perfdata_file_processing_command=process-host-perfdata-file
service_perfdata_file_processing_command=process-service-perfdata-file

vim /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

define command{
command_name process-service-perfdata-file
command_line $USER1$/process_perfdata.pl --bulk=/usr/local/nagios/var/serviceperfdata
}
define command{
command_name process-host-perfdata-file
command_line $USER1$/process_perfdata.pl --bulk=/usr/local/nagios/var/hostperfdata
}

vim /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg


define host {
name            host-pnp
action_url      /pnp4nagios/index.php/graph?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_
register        0
}

define service {
name            srv-pnp
action_url      /pnp4nagios/index.php/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$
register        0
}

define host {
    use                     linux-server,host-pnp
    host_name               ubuntu
    alias                   ubuntu
    address                 127.0.0.1
}

define service {
    use                             local-service,srv-pnp
    host_name                       ubuntu
    service_description             PING
    check_command                   check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

cp /usr/local/pnp4nagios/etc/rra.cfg-sample /usr/local/pnp4nagios/etc/rra.cfg

service nagios restart.

Chúc các bạn thành công. :)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.