how to install rrdtool 1.7.0 centos

Hệ thống monitoring Nagios (kết hợp check_mk, pnp4nagios) sử dụng rrdtool để vẽ biểu đồ thông tin hệ thống.


Trong một trường hợp tôi tình cờ phát hiện graph theo dõi băng thông trên một vài interfaces bị lỗi không thể hiển thị:


Sau khi kiểm tra, tôi đã fix lỗi thành công:


Nguyên nhân là do rrdtool v1.3.8 không tương thích với một vài tính năng trên Nagios core, check_mk core, pnp4nagio mới nhất.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ các bước cài đặt rrdtool v1.7.0 (mới nhất hiện nay 2017.06.05).

Download rrdtool v1.7.0 : http://martybugs.net/linux/rrdtool/


Cài đặt các gói cần thiết: 
yum install glib
yum install cairo-devel libxml2-devel pango-devel pango libpng-devel freetype freetype-devel libart_lgpl-devel 
yum install perl-devel
yum install perl-CPAN

./configure --disable-tcl
----------------------------------------------------------------
Config is DONE!
          With MMAP IO: yes
          With Locking: yes
       Build rrd_graph: yes
     Build rrd_restore: yes
       Static programs: no
          Perl Modules: perl-piped perl-shared
           Perl Binary: /usr/bin/perl
          Perl Version: 5.10.1
          Perl Options: PREFIX=/opt/rrdtool-1.7.0 INSTALL_BASE= LIB=/opt/rrdtool-1.7.0/lib/perl/5.10.1
          Ruby Modules:
           Ruby Binary: no
          Ruby Options: sitedir=/opt/rrdtool-1.7.0/lib/ruby
    Build Lua Bindings: no
    Build Tcl Bindings: no
 Build Python Bindings: no
        Build examples: yes
       Build rrdcached: yes
          Build rrdcgi: yes
       Build librrd MT: yes
           Use gettext: yes
           With libDBI: no
         With librados: no
          With libwrap: no
      With systemd dir:
             Libraries: -lpng -lm  -lglib-2.0   -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0   -lxml2
Type 'make' to compile the software and use 'make install' to
install everything to: /opt/rrdtool-1.7.0.
       ... that wishlist is NO JOKE. If you find RRDtool useful
make me happy. Go to http://tobi.oetiker.ch/wish and
place an order.
                               -- Tobi Oetiker <tobi@oetiker.ch>
----------------------------------------------------------------


make
make install

TCL is disabled, as compilation of some of the TCL components for RRDTool 1.2.12 will otherwise fail on RedHat 9.
Run ./configure --help for more information on configuration options.

The default installation location is /usr/local/rrdtool-VERSION, so make some symbolic links to the executables:

ln -sf /opt/rrdtool-1.7.0/bin/rrdtool /usr/bin/rrdtool
ln -sf /opt/rrdtool-1.7.0/bin/rrdupdate /usr/bin/rrdupdate
ln -sf /opt/rrdtool-1.7.0/bin/rrdcgi /usr/bin/rrdcgi

The RRDTool Perl library simplifies things when using RRDTool from a Perl script, so to compile and install the Perl library for RRDTool:

make site-perl-install

----------------!
service nagios restart
service httpd restart
cmk -R 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.