[VB.NET] LẬP TRÌNH TCP SERVER/CLIENT CƠ BẢN

Chào các bạn tôi vừa tìm hiểu được lập trình dùng VB.Net để tạo Server/Client dùng giao thức TCP.
Vì cũng vừa biết nên không tránh khỏi sai sót rất mong các bạn góp ý.Import vào đầu của SERVER/CLIENT
Imports System.Net
Imports System.Net.Sockets

SERVER:
       Sub Main()
        'Tạo và khai báo biến IP cho SERVER.
        'Dùng IPAddress.Any để dùng các IP trên máy vd: 127.0.0.1 (local), 192.168.xxx.xxx (ip do router cấp).
        Dim ipServer As IPAddress = IPAddress.Any

        'Tạo và khái báo biến cho SERVER để lắng nghe các yêu cầu kết nối từ CLIENT.
        'Cú pháp TcpListener('ip của server đã khai báo ở trên', 'cổng kết nối (PORT) cổng này các bạn tự đặt miễn không đụng với các cổng sẵn có')
        Dim serlistener As TcpListener = New TcpListener(ipServer, 54321)
        'Dùng Try Catch để nếu có lỗi mình có thể kiểm tra báo lỗi gì.
        Try            'SERVER bắt đầu lắng nghe yêu cầu từ CLIENT
            serlistener.Start()
            Console.WriteLine("SERVER BAT DAU LANG NGHE....")

            'Tạo và khai báo biến socket của client
            'Ý nghĩa: biến socket này là của CLIENT khi yêu kết nối đến SERVER được SERVER chấp nhận.
            While True
                Dim clisocket = serlistener.AcceptSocket
                Console.WriteLine("SERVER DA CHAP NHAN KET NOI VOI CLIENT: " & clisocket.RemoteEndPoint.ToString)
            End While


            Console.ReadLine()

        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine("DA XAY RA LOI: " & ex.ToString)
        Finally
            serlistener.Stop()
        End Try
    End Sub
      
CLIENT:
       Sub Main()

        'Tạo biến IpSer biến này là địa chỉ của SERVER muốn kết nối đến ở đây là local 127.0.0.1, và port của SERVER là 54321 (khai báo bên SERVER)
        Dim IpSer As IPEndPoint = New IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 54321)
        'Tạo biến TcpClient
        Dim tcpCli As New TcpClient
        Try
            Console.WriteLine("CLIENT BAT DAU YEU CAU KET NOI....")
            'Thực hiện kết nối đến SERVER
            tcpCli.Connect(IpSer)
            'Xuất ra màn hình thông báo đã kết nối được.
            Console.WriteLine("CLIENT DA DUOC KET NOI DEN SERVER")

        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine(ex.ToString)
        Finally
            tcpCli.Close()
        End Try
        Console.ReadLine()
    End Sub
      
Đây là code kết nối Server/Client dùng giao thức TCP đơn giản.
Ở bài chia sẻ sau, tôi sẽ dùng Thread trong SERVER/CLIENT để có giao tiếp với nhau như gửi nhận FILE, CHAT,...


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.