Hệ điều hành AIX

IBM AIX operating system

Tổng hợp các tài liệu về hệ điều hành AIX của IBM.
Đây là các tài liệu đã chia sẻ tại địa chỉ: http://www.lecuong.info/p/aix-ibm.html

Một số bạn gửi mail cho tôi để xin lại link download, nay tôi chia sẻ lại tại đây:

Instructor Guide – Student Notebooks.
AIX 6 Basics
(Course code AN10) :   download
Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning
(Course code AN11) :   download
Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration
(Course code AN12)   :   download
Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination
(Course code AN15)   :   download
AIX 6 Basics
(Course Code AU13)  :   download
AIX 5L System Administration I: Implementation
(Course Code AU14)  :   download
AIX 6 System
Administration II: Problem Determination
(Course code AU16)  :   download

P/s: pwd giải nén vẫn là www.lecuong.info