[SVN] How to Setup an Apache Subversion (SVN) Server on CentOS 7

[1].Chuẩn bị:

- Disable Firewall và Selinux
- Update server

[2].Cài đặt httpd:

 [root@svn-dev ~]#yum install httpd
 [root@svn-dev ~]#systemctl start httpd
 [root@svn-dev ~]#systemctl enable httpd
 [root@svn-dev ~]#vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
        Sửa lại dòng 95=> ServerName 192.168.11.180:80

[3]. Cài đặt SVN và mod_dav_svn module:
 [root@svn-dev ~]#yum install subversion mod_dav_svn

[4].Cấu hình SVN configuration file:
 [root@svn-dev ~]#vim /etc/httpd/conf.modules.d/10-subversion.conf
   LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
   LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so

   DAV svn
   SVNParentPath /var/www/svn
   Satisfy Any
   AuthType Basic
   AuthName "SVN Authentication"
   AuthUserFile /etc/svn-auth-accounts
   AuthzSVNAccessFile /etc/svn-auth-file
   SVNPathAuthz On
   Require valid-user
   Order allow,deny
   Allow from all

[5]. Tạo SVN repo:

 [root@svn-dev ~]#mkdir /var/www/svn
 [root@svn-dev ~]#cd /var/www/svn
 [root@svn-dev svn]#svnadmin create nhaccuatuitv
 [root@svn-dev svn]#chown -R apache:apache nhaccuatuitv
 [root@svn-dev svn]#chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/svn/nhaccuatuitv/
 [root@svn-dev svn]#chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/svn/nhaccuatuitv/

[6].Tạo user SVN:

[root@svn-dev svn]#htpasswd -cm /etc/svn-auth-accounts quocha => nct@1234
[root@svn-dev svn]#htpasswd -m /etc/svn-auth-accounts cuongpt => nct@12345

[7]. Add quyền cho user:

[root@svn-dev svn]# cp nhaccuatuitv/conf/authz /etc/svn-auth-file
[root@svn-dev svn]#vim /etc/svn-auth-file
 [groups]
 admin=cuongpt
 repo1_user=quocha
 repo1_trainee=user003_no

 [/]
 @admin=rw

 [nhaccuatuitv:/]
 @repo1_user=rw

 [repo2:/]
 @repo1_trainee=rw

[root@svn-dev svn]# systemctl restart httpd.service

[8].Checkout SVN trên Windows: trên google đầy

[9].Checkout trên SVN Server:

[root@svn-dev ~]#mkdir -p /home/nhaccuatuitv/
[root@svn-dev ~]#svn co http://192.168.11.180/svn/nhaccuatuitv/ /home/nhaccuatuitv/ --username quocha
=> nhập pass và kiểm tra file

[10] More, Tạo crontab cho checkout

#vim /home/Notes/scripts/svn-co.sh
 svn co --username quocha --password nct@1234 http://192.168.11.180/svn/nhaccuatuitv/ /home/nhaccuatuitv/
 [root@svn-dev scripts]# chmod +x svn-co.sh
 
Crontab cho 1 phut check out
 #crontab -e
 * * * * * /home/Notes/scripts/svn-co.sh >/dev/null 2>&1


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Post a Comment

Vui lòng tuân thủ một số quy tắc sau:

» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết, không spam.
» Viết bằng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.

Hi vọng các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.